Kvarken Destinations

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt.

Det här är Kvarken Destinations

Projektet ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Södra Österbottens Turism, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.

Gemensam hemsida för Kvarken Destination

Gemensam hemsida som är riktad till turoperatörer finns här.

Om projektet

Parter:

Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer:

Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)

Projektets huvudsakliga mål är att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser och därigenom öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Vidare ska det mediala intresset väckas för destinationen, som kommer att resultera i större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader. Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värdegrunder i projektet.

Projektet skall påvisa att tillväxt uppnås bäst i de områden som månar om att utveckla sin egen konkurrenskraft vilket innebär ett medvetet, målinriktat och kontinuerligt samarbete såväl mellan företag som destinationer och researrangörer. D.v.s. påverka attityden hos såväl näringsliv, destinationsbolag, beslutsfattare som landsorganisationer genom att påvisa fördelarna med gränsöverskridande samarbete; en starkare, mer synlig och framför allt mer konkurrenskraftig region/destination på den internationella marknaden.

I målarbetet skall man ha fokus på hållbarhet; där de tre parametrarna; miljö, social och ekonomisk hållbarhet harmonierar.

Projektet skall hjälpa och lyfta SMF som inte har tillräckliga resurser att ensamma att nå ut till nya och större marknader.

Det huvudsakliga målet uppnås via olika delmål som fastställs i tidigt skede av projektet, där åtgärder nedan ligger som grund.

Projektet skall ge riktlinjer till företag och destinationsbolag när det gäller att göra upp strategier gällande digitalisering d.v.s. hjälpa företagen att välja kanaler, metoder och tillvägagångssätt när det gäller digitalisering inom besöksnäringen.

Projektet skall öka företagens insikt om hur man bör reagera för att uppnå tillväxt i en allt tuffare konkurrens. Här skall universitetet bidra med R&D när det gäller digitalisering, men också när det gäller trender och framtidsanalyser.

Projektet skall presentera studier gällande områdets attraktionskraft, vilket inte gjorts i gränsöverskridande omfattning.

Projektet ska också ge information och utbildning till besöksnäringen där den R&D som universitetet producerar ligger som grund.

Projektet ska visa områdets attraktionskraft för researrangörer och slutkund. Detta sker genom intensifierade marknadsbearbetningsinsatserna på mässor, workshops och i både digitala kanaler och print media.

Har du frågor?

Andreas Olsson

Exportsäljare

Andreas har arbetat i rese- och turismbranschen i över 15 år. Både i egna bolag och som anställd. Erfarenheten ligger främst i internationell paketering, marknadsfrågor, events och sälj. Andreas huvudsakliga arbetsuppgifter är i projektet Höga Kusten på Export, vars fokus ligger på att upparbeta nya kanaler och kontakter för att få fler utländska gäster att ta del av vår fantastiska destination.