Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Syftet med denna policy är att säkerställa att Höga Kusten Destinationsutveckling AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB, organisationsnummer 556961-4067 nedan kallat ”bolaget” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns under Kontakt på hemsidan.

Offentlighetsprincipen

Höga Kusten Destinationsutveckling AB är ett kommunalt bolag som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Bolaget ägs av de fyra kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. I och med offentlighetsprincipen blir meddelanden som skickas till oss allmänna handlingar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Förnamn och efternamn
 • Företag
 • E-postadress
 • Telefonnummer och adress till arbete
 • Titel

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 • Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av våra olika nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter etc. I de fall vi tar betalt för utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
 • Personuppgifter som lämnas i samband avtals upprättas mellan bolaget och dig eller ditt företag sparas i enlighet med avtalslagen.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med företags- och kundbesök, säljaktiviteter och marknadsföring sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning.
 • Vid deltagande vid utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som bolaget behandlar och som även kan komma att publiceras. Bolaget kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.
 • Personuppgifter som behövs för att ta fram statistik och analyser. Uppgifterna sparas till dess att statistiken och analys är framtagen. 

För dessa ovanstående syften kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer och i marknadsföringssyfte.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information

Vill du veta hur Höga Kusten Destinationsutveckling AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Höga Kusten Destinationsutveckling AB och att få uppgifter rättade. Observera att Höga Kusten Destinationsutveckling AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för bolagets egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och nyhetsbrevs-register, och inte uppgifter som finns hos Örnsköldsviks Kommun, Kramfors Kommun, Härnösands Kommun, Sollefteå Kommun, andra myndigheter/kommuner och företag. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Ändringar av Integritetspolicyn

Höga Kusten Destinationsutveckling AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.hkdest.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.