Kommunikation

Målet med vår kommunikation är att Höga Kusten ska vara en attraktiv, hållbar och tillgänglig plats dit allt fler längtar.

Konsekvent kommunikation

Varför en kommunikationsstrategi?

Målet med vår kommunikation är att Höga Kusten ska vara en attraktiv, hållbar och tillgänglig plats dit allt fler längtar.

Kommunikationsstrategin handlar om de långsiktiga vägval vi gör för att nå detta mål. Den fungerar som en kompass för hur vi ska bygga varumärket över tid och stödjer förmågan att vara konsekvent. Den ligger med andra ord till grund för vardagskommunikationen och styr vad vi väljer och – inte minst – väljer bort.

De kommunikativa utmaningarna för varumärket Höga Kusten skiljer sig åt beroende på vem vi talar till. Därför har vi delat in vår målgrupp i arenor som hjälper oss att få en ”utifrån-och-in bild” av utmaningarna och att kunna säga rätt sak till rätt person. Det gemensamma målet med kommunikationen är att få alla dessa människor att känna till oss, tycka om oss, arbeta med oss och/eller besöka oss.

Höga Kustens kommunikationsstrategi tar avstamp från Höga Kustens varumärkesplattform och besöksnäringsstrategin mot 2030. Nu återstår arbetet med att låta den genomsyra vårt destinationsarbete. Tillsammans kan vi kommunicera fokuserat, med rätt argument till rätt mottagare. Därmed når vi också framgång för vårt Höga Kusten.

Har du frågor?

Vid frågor om varumärket Höga Kusten, kontakta kommunikationsansvarig Louise Nordlander på louise@hkdest.se.

Ladda ner kommunikationsstrategin

Här kan du ladda ner en populärversion av vår kommunikationsstrategi. I den kan du läsa mer om våra målgrupper, utmaningar och styrkor.

Kommunikationsaktiviteter 2024

Här kan du se vilka marknadsföringsinsatser vi gör under året.

Våra unika säljfördelar

De unika säljfördelarna (USP) för Höga Kusten utmärker vårt erbjudande och särskiljer oss från konkurrenterna. Vi har definierat tre sådana huvud-uspar som vi alltid tar med i vår utåtriktade marknadsföring.

Natur &
världsarv

Världsarvet och naturen i sig. Fonden till allt. Vi har Sveriges enda rena naturvärldsarv med världens största landhöjning.

Friluftsliv

Spännande aktiviteter och arrangemang som möjliggörs tack vare naturen och det breda friluftslivet (t.ex vandring, löpning, paddling, fiske), där vi har en unik position som en erkänd och prisbelönt destination för friluftsliv och äventyr.

Möten &
gemenskap

Löftet om lägereldsupplevelser gör även mötet mellan människor och vårt bemötande unikt.
Natur &
världsarv
Världsarvet och naturen i sig. Fonden till allt. Vi har Sveriges enda rena naturvärldsarv med världens största landhöjning.
Friluftsliv
Spännande aktiviteter och arrangemang som möjliggörs tack vare naturen och det breda friluftslivet (t.ex vandring, löpning, paddling, fiske), där vi har en unik position som en erkänd och prisbelönt destination för friluftsliv och äventyr.
Möten &
gemenskap
Löftet om lägereldsupplevelser gör även mötet mellan människor och vårt bemötande unikt.
Föregående bild
Nästa bild

Här är en komprimerad version av den omfattande kommunikationsstrategin.

Som bakgrund till denna kommunikationsstrategi ligger ett omfattande arbete med att skapa en tydlig bild över vilka vi är, var vi befinner oss på marknaden och vårt varumärkes potential att växa.

Egenskaper

Efter workshops och möten med representanter för besöksnäringen och Höga Kusten Destinationsutveckling är fem egenskaper definierade för Höga Kusten. Dessa är:

Storslagen, dramatisk, lugn, vänlig, jordnära

Målgrupper

Vi har även definierat våra målgrupper avseende besökare och lagt grunden för vår positionering i relationer till andra destinationer. Vald målgrupp är: Den aktiva naturälskaren. Det som utmärker den aktiva naturälskaren är att de drivs av ett intresse för den svenska naturen, där de vill vara aktiva men också njuta av lugnet och stillheten som den erbjuder. De vill också uppleva människorna och stämningen på resmålet. Målgruppen finns i alla åldrar, familjesituationer och bland såväl män som kvinnor.

Marknader

Dessa är de marknader vi prioriterar i vår bearbetning av den aktiva naturälskaren, i rangordning:

Nationellt
1. Sundsvall-Östersund-Umeå
2. Stockholm och Mälardalen

Internationellt
1. Finland
2. Tyskland
3. Nederländerna

På lång sikt är samtliga marknader ovan prioriterade men i det korta perspektivet sker prioritering enligt ovan nämnda ordning. Läs mer om detta i Varumärkesplattformen för Höga Kusten (Placebrander och Identx, 2016). I vissa undantagsfall kopplade till särskilda tillfälliga förutsättningar kan vår besöksnäringsarena på kort sikt också vara mindre geografiskt låst enligt ovan, så länge den tematiska avgränsningen gäller. Vad gäller målgruppens ursprung gör vi då inget särskilt urval på land/marknad men ser ändå ett huvudsakligt naturlig upptagningsområde från platser inom en radie på omkring 300 mil från Höga Kusten.

Våra värdeord är basen i Höga Kustens värdegrund och innehåller de drivkrafter vi behöver för att lyckas.

Då resandet inom valda målgrupper blir allt mer värderingsstyrt är det oerhört viktigt att vi lever efter och kommunicerar ut våra egna egenskaper och värderingar. I vissa fall för att bekräfta en befintlig bild, men ännu hellre för att överraska positivt och bli förstahandsvalet bland många tänkbara destinationer. Precis som våra visioner och mål förklarar varför och vad, förklarar våra värderingar hur arbetet ska göras och hur besökare ska bemötas. De innehåller de egenskaper vi måste ha för att lyckas uppnå visioner och mål.

Orden är valda utifrån våra fastlagda egenskaper och preciserade för att tydliggöra arv, kultur och vår regionala passion. Det är enkelt att agera utifrån värdeorden i vardagen och de ligger till grund för hur vi bemöter besökare och varandra. Dessa ord ska vi inte kommunicera lösryckta, utan i relevanta sammanhang. Och framförallt: vi ska leva upp till dem i ord och handling.

Äkthet

Det vi lovar håller vi. Vi har ett genuint hjärta. Våra produkter och upplevelser är äkta vara och de bästa i sitt slag.

Omtanke

Vi bryr oss om, tar oss tid, lyssnar, är vänliga och gör ”det lilla extra”. Omtanken gäller även det världsarv som är vårt att vårda.

Stolthet

Det vi har är unikt och vi berättar gärna om det för andra. Vi är ambassadörer för Höga Kusten i alla sammanhang.

Gemenskap

Vi agerar tillsammans mot gemensamma mål. Vi skapar upplevelser där människor från hela världen möts. Alla är lika välkomna.

 

LÖFTET sammanfattar våra värdeord och är känslan våra besökare ska åka hem med. Det är inget vi kommunicerar ut som begrepp, utan det är ett internt verktyg för att sträva åt samma håll och bygga ett enhetligt varumärke. Vårt löfte till våra målgrupper är:

Vi lovar lägereldsupplevelser

Lägerelden är en metafor för gemenskap, värme, glädje och tid tillsammans med de du tycker om. Känslan vi levererar i såväl kommunikation som under ett besök är som leendet i din väns ögon och värmen mot ditt eget ansikte när du sitter runt en lägereld. Denna lägereldsupplevelse ska genomsyra våra kommunikationsinsatser i såväl skriftliga budskap som i bildspråk och formgivning.

Vi bevisar våra karaktärsdrag och de värdeord vi väljer att kommunicera genom våra prestationer och det vi kan erbjuda. Vi ska erbjuda Höga Kustens mest kännetecknande tillgångar. Det är dessa vi generöst ska och kan dela med oss av.

Höga Kusten är rik på högkvalitativa upplevelser. För att förstärka och tydliggöra det vi kan erbjuda har vi samlat de fem främsta ”råvarorna” som visar, och bevisar vår karaktär. Alla som utvecklar och arbetar med varumärket Höga Kusten ska kommunicera dessa fem som våra främsta karaktärsdrag. Naturen, tid att vara, smakerna, kulturarvet och gemenskapen med andra.

NATUREN är vår största tillgång. Världsarvet intygar de fantastiska tillgångar och möjligheter som vårt vidsträcka landskap har att erbjuda. Vi väljer att prata hav, skog och berg, och hur allt möts i Höga Kusten. Vi har unika arter, växter och djur, en internationellt intressant geologisk historia och välkänd nationalpark.

TID att göra ingenting och allting, samtidigt, är vår styrka. Avkoppling genom upplevelse. Vår inställning till tid har gett oss kunskap om att ta hand om och värdesätta tid och dess möjligheter till ett gott liv. Vi är skapade av tid och fortsätter skapa upplevelser åt andra med tiden som verktyg.

Vårt KULTURARV innehåller mångtusenåriga spår av mänsklig närvaro i form av boplatser, fångstgropar, gravhögar och hällristningar. Här finns Gävle-fiskarna och surströmmingen, älvdalarnas historia, verk av stora konstnärer och vackra gårdar. Den handlingskraft och de avgörande händelser som format oss ger fantastiska uppslag till storytelling.

Vi har unika SMAKER och egna råvaror att erbjuda. Historiska maträtter som fortfarande har unik karaktär, som surströmming. Men även andra ”nyare” råvaror och förädlingssätt som är intressanta från regionen. Och inte minst engagemanget från odlare, bagare, fiskare, kockar och andra med lokal mat, smaker och råvaror som passion.

Vi vill GEMENSKAP. Vårt prestigelöst varma sätt att vara och vänliga mottagande är ett unikt regionalt karaktärsdrag. Vi vill umgås, utan attityder eller värderingar och vi önskar inkludera alla och se till att alla är välkomna. Här ska man kunna känna sig hemma, och vi har goda anledningar att kunna erbjuda det med ett bevisat gott rykte och en äkta personlighet.

Utöver besökare finns andra målgrupper som vi behöver ha med oss på vägen framåt. Detta är en sammanställning över samtliga arenor där vi prioriterar att kommunicera.

Varje arena har ett förhållande till Höga Kusten (eller Sverige). Höga Kusten påverkas i sin tur av hur respektive arena förhåller sig till platsen, dess värden, erbjudanden och potential. Vi har definierat dessa arenor och vidare utmaningarna för respektive arena vad gäller kommunikationen. Det hjälper oss att arbeta fokuserat för att påverka kunskap, attityder och handlingar. Här presenterar vi samtliga arenor tillsammans med de definierade utmaningarna för besöksnäringen.*

*Övriga arenors kommunikativa utmaningar, samt de kommunikativa målen finns givetvis angivna i den fullständiga versionen av vår kommunikationsstrategi.

Utmaningar

Besöksnäringsarena Sverige:

 • Öka kännedomen om besöksmål, aktiviteter och upplevelser i Höga Kusten.
 • Skapa en positiv attityd till Höga Kusten.
 • Skapa en vilja att välja oss före andra.
 • Visa konkreta, lockande aktviteter och erbjudanden som svarar upp mot målgruppens behov, drömmar och önskemål.
 • Rekrytera ambassadörer i form av Höga Kusten-vänner som påverkar andras attityder och kanske även resvanor

Besöksnäringsarena internationell:

 • Öka kännedomen om Höga Kusten och de besöksmål, aktiviteter och upplevelser vi erbjuder.
 • Skapa en positiv attityd till, och en stärkt trovärdighet för destinationen. Exempelvis hos försäljningskanalerna i de prioriterade länderna.
 • Upparbeta försäljningskanaler.
 • Visa konkreta, lockande aktiviteter och erbjudanden som svarar upp mot målgruppernas behov, drömmar och önskemål.
 • Dra nytta av Sveriges nationella kommunikation och synkronisera budskapen avseende tid och innehåll.
 • Rekrytera ambassadörer i form av Höga Kusten-vänner som påverkar andras attityder och kanske även resvanor.

De unika säljfördelarna för Höga Kusten (Unique selling point, USP) utmärker vårt erbjudande och särskiljer oss från konkurrenterna. Vi har definierat tre sådana huvud-uspar som vi alltid tar med i vår utåtriktade marknadsföring.

Natur & världsarv

Världsarvet och naturen i sig. Fonden till allt. Vi har Sveriges enda rena naturvärldsarv med världens största landhöjning.

Friluftsliv

Spännande aktiviteter och arrangemang som möjliggörs tack vare naturen och det breda friluftslivet (t.ex vandring, löpning, paddling, fiske), där vi har en unik position som en erkänd och prisbelönt destination för friluftsliv och äventyr.

Möten & gemenskap

Löftet om lägereldsupplevelser gör även mötet mellan människor och vårt bemötande unikt.

När vi bryter ned våra unika säljfördelar till det utbud som vi har för varje säsong och vad vi främst ska kommunicera under respektive säsong handlar det i övergripande beskrivningar om följande:

Vinter: längdåkning, vintervandring, outdoor/vildmarksliv/gemenskap

Sommar: vandring, paddling, cykling, outdoor/vildmarksliv/gemenskap, segling/båtliv/skärgård

Höst: Vandring, fiske, möten och lägereldsupplevelser, smaker, vildmarksliv/outdoor.

Våra imagebilder ska spegla varumärkets egenskaper. Vi vill förmedla natur och människa. I naturen kommunicerar vi främst det dramatiska, storslagna och det vackra, men även det jordnära och det stillsamma lugnet. Genom människor kommunicerar vi istället trivsel, vänlighet, gemenskap och lugnet tillsammans med en jordnära attityd.

Våra naturbilder ska vara storslagna och vackra, vyer med dramatik, spänning, djup mystik och tydliga i miljö, som skärgård och inland. De ska andas berg, hav och skog. Gärna med inslag av vemod och det karga landskapet, men aldrig otillgängligt, ogäst-vänligt eller avlägset.

Bilder vi använder med människor ska vara äkta, varma och utstråla en positiv upplevelse i naturen. Det ska vara glada människor i gemenskap, och med glimt i ögat. Förväntansfulla, nöjda och avslappnade. Människor på bilder ska företrädesvis vara aktiva i naturnära upplevelser på ett enkelt sätt, där man ska kunna se ansikte och uttryck. Främst med profilbärande aktiviteter i vårt landskap som vandring, friluftsliv, cykling, paddling på en nivå som passar vår målgrupp.

Lika viktigt som det är att ha en tydlig strategi för hur vi ska uttrycka oss är det nödvändigt att veta hur vi INTE bör kommunicera.

I vår kommunikation och i våra marknadsföringskampanjer arbetar vi aldrig med att locka resenärer till Höga Kusten med dessa säljmetoder. Det ligger i vår målsättning att verksamheter inom besöksnäringen följer våra riktlinjer.

JÄMFÖRELSE

Vi jämför oss inte med andra destinationer. Vi behöver inte verka bättre än andra inom besöksnäringen. Vi har ett bra och tydligt erbjudande som vi är stolta över och vi fokuserar på detta.

PRIS

Vi kommunicerar inte priser, rabatter, realisation eller andra lockerbjudande. Vi vet att vår destination har ett bra värde som inte behöver prisjämföras. Detta fråntar inte möjligheten med tidsbegränsade kampanjer.

OTYDLIGA LÖFTEN

Vi är enligt vår beskrivning i karaktär – äkta och naturliga. Därför ska vi också vara tydliga i att vi inte skapar oriktiga löften, felaktig information eller försköna ett tvivelaktigt utbud. Vi marknadsför det vi vet är bra och det vi vet är äkta.

SKRYT ELLER ÖVERDRIFT

Enligt anledning ovan ska vi inte skryta eller överdriva. Vi är ödmjuka till våra resurser och hur vi anser att alla våra målgrupper ska få möjlighet att uppleva våra egenskaper och tydliga säljfördelar.

 

Här visar vi exempel på hur vi inte vill exponera Höga Kusten i filmer och bilder. Vi behöver ingen attityd, inga överdrivna eller overkliga färger och inga studiobilder. Det gör absolut inte ont att vara i naturen, den behöver inte övervinnas och det är inte ensamt och ödsligt.

IMAGEBÄRANDE PARAPLYBUDSKAP som alltid bör finnas med i vår utåtriktade imagemarknadsföring. Dessa summerar vår vilja, vår riktning, vår position och vårt erbjudande och ska konsekvent trummas in för igenkänning.

PAYOFF TILL LOGOTYPE

En humoristisk och kaxig tvist på världsarvet som samtidigt lyfter varumärket ur ett storytellingperspektiv.

IMAGEBÄRANDE RUBRIK

Förklarar vår payoff och anger riktningen framåt och uppåt.

SUMMERANDE IMAGEBUDSKAP

Vi avslutar våra texter med ett summerande imagebudskap som har bäring såväl på världsarvet, som aktiviteterna och bemötandet. Detta löfte tvingar oss också att ta höjd internt och hela tiden sträva mot förbättring.

Kommunikation på andra språk än svenska

Generellt gäller att vi anlitar översättningsbyråer som har kompetens att behålla känslan i texterna (raka översättningar fungerar inte alltid) och samtidigt anpassa dem för det tilltal som fungerar i respektive land. Vid översättningar till engelska kommunicerar vi alltid vårt namn som ”The High Coast of Sweden”. Detta namn gäller även i Finland, Tyskland och Nederländerna.

Generella skrivregler Höga Kusten

Skriv alltid Höga Kusten med stor begynnelsebokstav i såväl Höga som Kusten. I sammansatta ord använder vi bindestreck. Exempelvis Höga Kusten-området och Höga Kusten-paket. Undantaget är Högakustenbron som är ett fastslaget namn på bron.

Vi säger och skriver ”i Höga Kusten”, inte ”på Höga Kusten” (jmf. på västkusten).

Med vår BRAND STORY skapar vi värden runt platsvarumärket som besökare och invånare kan börja berätta och göra till en del av berättelsen om sig själva. Nedan finns Höga Kustens Brand Story.

”Långt uppe i Norra Europa finns en plats där naturens krafter under 20 000 år format ett dramatiskt landskap med världens högsta kustlinje. Här stupar bergen rakt ner i havsdjupen på ett sätt som gör dig helt andlös.

Höga Kusten har haft istid mer än en gång och det som var strand för 10 000 år sedan ligger idag 286 meter över havet. Precis som landhöjningen fortsätter befolkningen att sträva uppåt. De som bor och verkar här är ett enkelt och vänligt folk men har höga ambitioner och vill att Höga Kusten, som de är så makalöst stolta över, ska bli ett av Europas främsta besöksmål.

Höga Kusten ger besökare från hela världen en möjlighet att uppleva det genuina, oexploaterade och äkta Sverige. Här bildar skog, vatten och berg en storslagen fond till konditionsutmaningar, matupptäckter och kulturevenemang – alla Sveriges färgstarka årstider.

Den modiga besökaren kan prova på surströmming och klättring men Höga Kusten är faktiskt mer harmoni än adrenalin. Mer gemenskap över lägereld än att ensam bestiga något av världens högsta berg. Mer våfflor och hjortronsylt än energibarer och liniment. Genom oändliga möjligheter att vara aktiv i naturen tillsammans med de du tycker om, hämtar du kraft till ditt urbana, fartfyllda vardagsliv.

Välkommen till det storslagna Höga Kusten.”

Ord som hållbar, grön och klimatvänlig ska inte användas alls i vår kommunikation, om det inte preciseras och förklaras i omedelbar närhet till själva påståendet. Vi ska inte lockas att ta till svepande kraftuttryck för att sticka ut. Bäst är att kommunicera vad vi gör, med praktiska exempel. Vi tonar också ned ord som klimatsmart och miljövänlig. Allt som låter som det inte har någon inverkan alls eller bara positiv inverkan ska undvikas.

Vi tycker vi är på rätt väg, därför är det inte en riktningsändring vi vill åt, utan att vi fokuserar på att alltid sträva efter en nivå till. Mot 2030 vill vi växla upp besöksnäringen rejält. Genom vår vilja, mod och handlingskraft vill vi stimulera innovationslust och entreprenörsanda och alltid sträva efter en nivå till, steg för steg mot 2030. Och vi strävar mot internationell toppklass! Vi tänker bevara den lägereldskänsla vi identifierat som en viktig framgångsfaktor, både för oss som bor här och för dem som besöker oss. För att precisera våra ambitioner har vi tagit fram några kvantitativa mål som kommer hjälpa oss att kontinuerligt kunna se om vi är på väg mot rätt hål, mot visionen. Höga Kustens strategi mot 2030 är direkt kopplat till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8, mål 11, mål 12 och mål 13.

Vi i Höga Kusten har bestämt oss för att vara en attraktiv, hållbar och tillgänglig destination.

Tillsammans skapar vi i Höga Kusten naturupplevelser i internationell toppklass som förstärks av unika smaker och kultur.

Höga Kusten är en plats dit allt fler längtar – både som besökare och boende.