Framtidens värdskap​

Under tre år kommer vi att arbeta fram hur framtidens värdskap kommer att se ut i Höga Kusten, viket också är det regionala projektets namn.

Vi möter framtida besökares behov

Framtidens värdskap i Höga Kusten

Höga Kusten Destinationsutveckling ansvarar för hela destinationens besöksservice som täcker samtliga fyra kommuner i Höga Kusten. Det innebär att traditionella turistbyråer har avvecklats, till förmån för en förstärkt Turistservice i fler och nya kanaler, i syfte att nå ännu fler besökare, på ett effektivare sätt.

Var vi står idag

Idag består vår besöksservice av 48 InfoPoints, dvs turistserviceplatser hos näringen, 20 servicepunkter på landsbygden, en gemensam Turistinformation vid Högakustenbron öppen från juni tom. september samt en mobil Turistservice. En stor satsning på Höga Kustens digitala närvaro har också varit en nödvändig och en viktig del av utvecklingsarbetet. Målsättningen med förändringen var att skapa en modern, samordnad och behovsanpassad Turistservice och detta känner vi att vi har lyckats med i Höga Kusten.

Ett kvitto på detta är att Höga Kusten Turistservice som ett av tre goda exempel fick möjligheten att föreläsa om utvecklingen av vår nya besöksservice på Visitas Destinationsdagar 2018 och i november 2020 vann Höga Kusten Turistservice priset för ”Bästa Värdskap inom Besöksservice”. Priset fick vi för det nya konceptet ”Höga Kustens Personliga Semesterplanerare”, där vi har fått digital information att kännas personlig. Priset är instiftat av branchorganisationen Visita och Besöksservicerådet. Under dessa tre år har även intresset från andra destinationsorganisationer varit stort, att få veta mer om den besöksnäringsutveckling som skett och hur processen kring utformningen kring en ny besöksservice kan se ut. Vi tar nu nästa steg och kommer under tre år att arbeta fram hur framtidens värdskap kommer att se ut i Höga Kusten, viket också är det regionala projektets namn.

Om projektet

Under tre år kommer vi att arbeta fram hur framtidens värdskap kommer att se ut i Höga Kusten, viket också är det regionala projektets namn.

Projektet är ett regionalt projekt och total finansiering är på 2 732 391 kr.

Höga Kusten Destinationsutveckling/Turistservice vill utveckla metoder som möter framtida besökares behov. Digitaliseringen påverkar våra förväntningar på snabb och korrekt service. Vi ser möjligheter kring nya tekniska verktyg och vi förstår att den snabba automationen har effekt på framtidens värdskap i Höga Kusten. Besökarnas möte med ny teknik som artificiell intelligens, ”machine learning” och fysiska robotar kommer att påverka vår besöksservice. Projektet möjliggör att vi redan nu kan börja utveckla vilka beståndsdelar som framtidens värdskap innehåller samt stå rustade för nya behov hos Höga Kustens besökare.

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Höga Kusten.

Besökare och turister som väljer Höga Kusten som resmål.

Efter projektet kommer Höga Kusten Destinationsutveckling att ha skapat en plattform för den moderna turistservicen för destinationen. Vi kommer att ha utvecklat och testat olika servicekoncept som utvärderats och följts upp tillsammans med våra turistentreprenörer och våra besökare. En viktig del i metodutvecklingen blir att testa och utvärdera olika typer av service. Att
vara lyhörd för gästernas behov i den digitalt förstärkta kundresan. Vi sprider gärna metoderna vidare.

Att det är en självklarhet, att alla lokalbor vet vart de ska hitta turistinformation och hur de kan
hänvisa besökarna på bästa sätt.

Projektets beståndsdelar

Vi ser framför oss fem olika beståndsdelar som framtidens besöksservice och värdskap består av

Digitala hjälpmedel för effektiv service

Digitala hjälpmedel för effektiv turist- och besöksservice.

Levereras på flertalet interaktionspunkter

Att service levereras på ett flertal interaktionspunkter i destinationen.

Upplevelsebaserad

Att vår besöksservice är upplevelsebaserad.

Problemlösare

Att vår besöksservice löser besökarnas behov och problem.

Äkta mänskliga möten

Att vår besöksservice fortfarande till viss del består av äkta mänskliga möten.