Hur har vi gjort?

Hur har vi gjort?

För att landa i en äkta och trovärdig varumärkesplattform har många aktörer bidragit på olika vis. 

 

Ca 100 personer, med ett engagemang för besöksnäringen i Höga Kusten, har deltagit vid en workshop och där beskrivit Höga Kustens styrkor och egenskaper. Vid ett senare tillfälle samlades ca 30 personer med ledande roll inom besöksnäringen för att enas kring Höga Kustens målgrupper och marknader.

 

För att komplettera vår egen bild av destinationen med ett besökarperspektiv genomfördes en webbenkät bland våra valda målgrupper. Totalt tillfrågades 600 personer i Finland, Nederländerna och Tyskland och 300 personer i Sverige. (Alla med ett intresse av att vara aktiva i naturen.) För att få en känsla för målgruppens resonemang kompletterades webbundersökningen med att ringa 10 personer i målgruppen och ställa samma frågor, men med möjlighet att ställa följdfrågor, att be respondenten motivera tydligare samt att fånga upp citat och attityder på ett mer mänskligt sätt.

Lärdomar från både workshops och webbenkät har sedan kompletterats med aktuell kunskap så som globala trender och branschnyheter samt kartläggningar genomförda av Visit Sweden.

 

Den data och information som framkommit genom ovan nämnda steg har därefter sorterats, strukturerats och analyserats. Utifrån de insikter som gjorts har en varumärkesplattform arbetats fram.

 

Arbetet har pågått under 2016 och kompletterats med en kommunikationsstrategi och ny visuell identitet under 2017.

 

Processen har genomförts tillsammans med Placebrander, Identx och Devocy Communications.